6724 Szeged, Bakay Nándor u. 50. | gemmaiskolakft@gmail.com | 06 62 / 891-800

Keresés
Close this search box.

Bemutatása

GEMMA Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Fejlesztő Iskola

Jogszabályi háttér
– A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 15. § (2):
„Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.
A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában:
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.”

– 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

– 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Ellátás célcsoportja
Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú tanulók (6-16 éves).
A tankötelezettség az igazgató hozzájárulásával meghosszabbítható 23 éves korig.

Ellátás formája:

csoportos és egyéni formában a szakértői véleményben meghatározottak szerint

A fejlesztő nevelés-oktatás intézményünkben a tanév rendjéhez igazodó oktatási forma.

A fejlesztő nevelés-oktatás kiemelt feladatai és alapelvei:

 • A már kialakult szokások, jelzések, megszerzett képességek, készségek, tudásanyag feltérképezése, megőrzése.
 • Az épen maradt funkciókra alapozva, a sérült funkciók fejlesztése egyéni fejlesztési tervek alapján.
 • Elemi szintű ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről.
 • A kommunikáció fejlesztése, a számukra megfelelő és lehetséges kommunikációs forma alkalmazására, az önkifejezési módok tudatos alkalmazására és gyakorlására ösztönzés.
 • A meglévő mozgási funkciók folyamatos fejlesztése, az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek alkalmazása, ill. az állapotromlás megakadályozása.
 • Szabadidős és játéktevékenységben való aktív részvétel elősegítése.
 • Szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése.
 • A normalizáció és a participáció elve
 • A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a habilitáció elve
 • A kooperáció és a tudatosság elve
 • A differenciálás és az individualizáció elve
 • A tanulók szüleivel kialakított szoros kapcsolattartás.

A fejlesztő nevelés- oktatás fejlesztési területei:

 • Kommunikáció
 • Mozgásnevelés
 • Az érzékelés-észlelés és az értelem fejlesztése,
 • Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés.
 • Érzelmi és szociális nevelés
 • Önkiszolgálásra és egészséges életmódra nevelés

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának céljai:

 • A személyiség sokoldalú fejlesztése
 • Az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése
 • A gyerekek speciális szükségleteinek megfelelő fejlesztő nevelési-oktatási feltételek biztosítása
 • A tanulók szüleivel partneri kapcsolat kialakítása
 • Szakmai fejlődés, módszertani sokszínűség
 • Naprakész dokumentációk készítése

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának módszerei:

 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Konduktív pedagógia módszere
 • Augmentatív és Alternatív kommunikáció eszközei
 • Bazális stimuláció
 • Állatasszisztált terápia
 • Szenzomotoros-integrációs terápia

Készségfejlesztő iskola

A 2023-24-es tanévben a kézségfejlesztő iskola 12. évfolyamán vesznek részt képzésben a tanulók. A kézségfejlesztő iskola kifutó rendszerben megszünik, így tanulókat nem áll módunkban felvenni.

Megszakítás